October 28, 2022

מהפך באו"ם: רוב המדינות שנטלו את הדיבור היום—מאמריקה הלטינית, אפריקה, אסיה, אירופה וצפון אמריקה—הצטרפו לשגריר ישראל @giladerdan1 למתוח ביקורת חריפה בוועדת החקירה של האו"ם בשל

UN Watch