shadow

"אלג’יריה היכן היהודים שלך?" — הלל נוייר במועצת זכויות האדם אנו זוכרים כיום את מצוקתם של 850,000 פליטים יהודים שנאלצו לצאת ממדינות ערב ומאירן במאה ה -20. קהילות מימי 2,500 שנה …