Verklaring van Dissidenten voor Universele Mensenrechten

Verenigde Naties, New York, 22 september 2011

Wij, voormalige gewetensgevangenen, dissidenten, slachtoffers van marteling, vervolging, en onderdrukking, vechters voor vrijheid, democratie en de waardigheid van alle mensen, die hier vandaag 22 september 2011 verzameld zijn aan het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties in de stad New York, verklaren hierbij het volgende:

Deze week is het zeventig jaar geleden dat, in het aangezicht van de nazi tirannie, de naties bijeenkwamen in Londen om de Vier Vrijheden van het Atlantische Handvest af te kondigen, die het geboorterecht van alle menselijke wezens vertegenwoordigen en het waarmerk van de democratische maatschappij zijn: Vrijheid van spreken en van overtuiging en in vrijheid te kunnen leven zonder vrees en zonder armoede. Deze vier vrijheden vormen de grondslag van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens.

Twee decennia geleden is de Sovjetunie, die andere grote tirannie uit de 20ste eeuw, in elkaar gestort temidden van een grote schreeuw om vrijheid die voor het eerst doorheen haar satellietstaten weerklonk. Vandaag, doorheen het Midden-Oosten, zijn wij getuige van eenzelfde schreeuw die weergalmt van Kaïro van Tripoli tot in Damascus, oude regimes die worden weggevaagd of zich vastklampen aan hun machtspositie met steeds meer brutalere middelen.

Geïnspireerd door de moed en het idealisme dat door gewone vrouwen en mannen wordt getoond die strijden voor basisvrijheden doorheen de wereld; verontwaardigd en boos over de voortdurende kwade zaken die door autoritaire staten worden begaan met inbegrip van volkerenmoord, martelpraktijken, door de staat gesanctioneerd geweld, verkrachting en uithongering als instrumenten van politieke onderdrukking, de opsluiting van duizenden mannen en vrouwen om hun geweten, het tot zwijgen brengen van de stemmen van verschillende meningen, de xenofobe vervolging van minderheden, de ontkenning van vrijheid van gedachte, geloof en verering; wij, overlevenden van onderdrukking in onze eigen landen van herkomst, erkennen dat mensen kunnen worden vertrappeld, maar hun geest nooit kan verpletterd worden.

Op dit beslissende ogenblik in de strijd voor universele mensenrechten, vierden wij de ondergang van de Libische dictator kolonel Moeammar Gaddafi en van andere brutale regimes in de omringende gebieden.

Aan de overblijvende tirannen en dictators van de wereld, die systematisch de rechten schenden van hun respectievelijke bevolkingen, zeggen wij het volgende: uw tijd is voorbij. Aan het lijden van de wereld zal een einde komen onder jullie schoonschijnende argumenten om jullie politiek en praktijken van schendingen en repressie te verrechtvaardigen ten aanzien van de universaliteit van de fundamentele rechten van de mens. Behorende tot verschillende religies en culturen en afkomstig uit alle gebieden van de wereld, verwerpen wij, de auteurs van deze Verklaring, ondubbelzinnig dergelijke oneerlijke excuses die gewoonlijk de interesses dienen van de despoten en niet de interesses of ideeën van hun volkeren.

Wij benadrukken dat de akte van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd, blijft gelden voor alle maatschappijen en voor alle tijden. De woorden van de tirannen worden weerlegd door de schreeuwen van de gevangen die, vanuit de kerkers van Birma, China, Cuba, Iran, Noord-Korea, Pakistan, Tibet, Vietnam, Zimbabwe en elders, eisen om rechtvaardigheid en vrijheid op basis van deze universele wetten en eeuwige waarheden.

Daarom in het vernieuwen van de belofte van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens, roepen wij de Verenigde Naties op om tot de droom van de vier vrijheden werkelijkheid te doen worden. Wij sporen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aan om te streven naar een nieuwe agenda voor rechten van de mens en roepen de Lidstaten van de VN tot het volgende op:

 • Verwijder alle tirannieke overheden uit speciale machtsposities uit het systeem van de mensenrechten van de Verenigde Naties. Verwelkomt de opschorting door de Verenigde Naties van het Gaddafi regime uit VN-Raad van de Rechten van de Mens en met de succesvolle campagnes om de verkiezing van Iran en Syrië in die organisatie te verhinderen, roepen wij de Verenigde Naties om op de weg van hervorming verder te gaan, die wordt omvat door:
  • Opschorten van China, Cuba, Rusland en Saoedi-Arabië uit de VN-Raad voor de Rechten van de Mens;
  • Verwijderen van Iran uit de Commissie van de Status van Vrouwen; en
  • Uitzetten van Saoedi-Arabië uit de Raad van Bestuur voor Vrouwen van de VN.
 • Het aannemen van de bijgevoegde resoluties omtrent de Mensenrechten die tot hiertoe door de Verenigde Naties werden verwaarloosd of genegeerd;
 • Verdedigend de zaak van de burgerlijke maatschappij door zich uit te spreken tegen de vervolging van verdedigers en dissidenten van de rechten van de mens en voor de vrijheid van niet-gouvernementele organisaties die een einde willen maken aan repressieve wetten en praktijken;
 • Garanderen van de vrijheid van meningsuiting, pers en vergadering, het levensbrengend bloed van de democratie;
 • Veroordelen van voortdurende censuur, het lastig vallen en opsluiten van strijders voor vrijheid en democratie op het Internet;
 • Vragen om gelijke behandeling, verdraagzaamheid en vrijheid voor minderheden waar ze zich ook bevinden;
 • Opkomen voor vrouwen die het slachtoffer zijn van door de staat gesanctioneerde onderdrukking; en
 • Beschermen van kinderen tegen ideologieën van haat en onverdraagzaamheid die verachting promoten voor fundamentele mensenrechten.

Source: http://brabosh.com/2011/10/03/pqpct-dce/

UN Watch